ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

 • Home
 • News
 • ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນຫຍັງ ?

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນຫຍັງ ?

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອມາສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ການສ້າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນມີປະໂຫຍດ ແລະ ມີການນຳໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງຫຼານຂື້ນ ເຕັນໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານລວມທັງການນຳໃຊ້ເຕັນໂນໂລຊີຕ່າງໆ ເພື່ອເກັບກຳ,ເກັບຮັກສານຳໃຊ້ຖ່າຍທອດ ຫຼື ສື່ສານເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະກອບມີ 5 ພາກສ່ວນໃຫຍ່ຕົ້ນຕໍຄຶ: ບຸກຄະລາກອນ, ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ, ຊອບແວ, ຮາດແວ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນປັດຈຸບັນ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ວິຖີຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ທັງດ້ານການຕິດຕໍ່ສື່ສານເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ອື່ນໆນັບບໍ່ຖ້ວນ.

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນມາຈາກຄຳວ່າ “ເຕັກໂນໂລຊີ” ບອກກັບຄຳວ່າ “ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຕັກໂນໂລຊີ” ໝາຍເຖີງ ສີ່ງທີ່ມະນຸດພ້ອມພັດທະນາເພື່ອຊ່ວຍວຽກ ຫລື ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນ,ເຄຶ່ອງມື້,ເຄື່ອງຈັກ,ວັດສະດຸ ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງສີ່ງທີ່ບໍ່ມີຕົຍຕົນເຊັ່ນ: ລະບົບຫຼືຂັ້ນຕອນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດມະນຸດງ່າຍຂື້ນ ແລະ ສະດວກກວ່າເກົ່າ “ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ” ໝາຍເຖີງ ຂໍ້ມູນ,ຂໍ້ຄວາມຈີງ,ຂໍ້ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຖືກບັນທືກໄວ້. ສັງລວມ ຫຼື ດຳເນີນການດ້ວຍວິທີໃດກໍ່ຕາມ ແລະ ສາມາດນຳໄປໃຊ້ປະໂຫຍດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ທັງບຸກຄົນ ແລະ ສັງຄົມ ດັ່ງນັ້ນ ຈື່ງມາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໝາຍເຖີງ ການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອສ້າງຄຸນຄ່າ ສຳລັບຂໍ້ມູນ ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນມີປະໂຫຍດ ແລະ ມີການຳໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຕັັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລວມທັງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆ ເພື່ອເກັບກຳ,ເກັບຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຖ່າຍທອດ ຫຼື ສື່ສານເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍຕົງກັບເຄື່ອງມືການຄຸມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານລວມທັງຄອມພີວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນອ້ອມຂ້າງ, ດຳເນີນງານ ເຊີ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຊອບແວ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄະລາກອນ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການດຳເນີນງານ ເພື່ອໃຫ້ມີປະໂຫຍດສູງສຸດ ນອກຈາກນີ້ລວມທັງໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ,ໂທລະສັບ,ໜັງສືພີມວາລະສານ ແລະ ອື່ນໆ.

ສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບຂໍ້ມູນ

ໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະກອບມີ 5 ພາກສ່ວນຕົ້ນຕໍຄື: ສ່ວນຫຼັກແມ່ນບຸກຄະລາກອນ, ຂັນຕອນການນຳໃຊ້ວຽກ, ຊອບແວຮາດແວ ແລະ ຂໍ້ມູນ.

 1. ບຸກຄະລາກອນແມ່ນອົງກອນທີ່ສຳຄັນ ເພາະບຸກຄະລາກອນມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວະທີການດຳເນີນການ ແລະ ຈັດຂໍ້ມູນທັງໝົດ ພະນັກງານຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
 2. ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດໝາຍເຖີງ ລະບຽບວິທີການປະຕິບັດງານ ໃນການຈັດເກັບຂໍມູນ ໃນຮູບແບບທີ່ສາມາເຮັດໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: ຕ້ອງການປ້ອນຂໍ້ມູນປະຈຳວັນ, ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກປັບປຸງ ແລະ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຢູ່ສະເໝີ.
 3. ເຄື່ອງຄອມພີວເຕີ ຫຼື ຮາດແວ ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນເພື່ອສ້າງຂໍ້ມູນ ເຊີ່ງປະກອບດ້ວຍ ຄີບອດ, ເມົ້າ,ຈໍພາບ,ຫົວໜ່ວຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ ຄອມພີວເດີ ຫຼື ຮາດແວ ຈະຖືວ່າຄວບຄຸມໂດຍຊອບແວ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍໃນການຈັດການຂໍ້ມູນ.
 4. ຊອບແວ ຫຼື ໂປແກຼມຕ່າງໆໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ປະກອບດ້ວຍຊອບແວລະບົບ(System software) ແລະ ຊອບແວເອັບພິເຄຊັ່ນ(Application Software) ເປັນຊຸດຄຳສັ່ງທີ່ເລືອນເປັນລຳດັບຂອງຂັ້ນຕອນ ມີໜ້າທີ່ສັ່ງໃຫ້ຄອມພິວເຕີ ດຳເນີນງານຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ດຳເນີນການເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ.
 5. ຂໍ້ມູນ ຂໍ້ແທ້ຈີງ, ຫຼື ເລື່ອງທີ່ກ້ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນ ຈຸດະສົງ ຫຼື ສະຖານທີ່ຂໍ້ມູນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນມັນຖືກນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການວາງແຜນ,ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການດຳເນີນງານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈະຕ້ອງມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສາມາດໄວ້ໃຈໄດ້, ສາມາດກວດສອບໄດ້,ສົມບູນ ແລະ ຈະແຈ້ງ

ບົດບາດເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນປັດຈຸບັນ

ໃນປັດຈຸບັນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຮັດໃຫ້ມີການແຈກຢາຍຂໍ້ມູນໄດ້ໄວ ແລະ ຍັັງຕິດຕໍ່ສື່ສານໄດ້ສອງທິດທາງ ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ຜົນກະທົບຕໍ່ການປ່ຽນແງດ້ານເສດຖະກິດ,ການເມືອງ ແລະສັງຄົມຈື່ງແຕກຕ່າງຈາກໃນອາດິດຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນຈື່ງສາມາເຫັນວິກິດດ້ານເສດຖະກິດຈາກປະເທດໜື່ງ ທີ່ສົນຜົນກະທົບຕໍ່ປະເທດອື່ນ ໂດຍໄວ ແລະ ກວ້າງຂວາງ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຄວາມກ້າວໜ້າ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນປແປງຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ:

 • ການປ່ຽນເປັນສັງຄົມຂໍມູນ ປັດຈຸບັນສັງຄົມໂລກກຳລັງປ່ຽນແປງໄປສູ່ສັງຄົມຂໍມູນໃນນັ້ນຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບສື່ສານມີບົດບາດໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຜ່ານອິນເຕີເນັດ ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ລວມເຖີງການສ້າງສັງຄົມອອນລາຍທັງເວັບໄຊ,ເວັບວິດີໂອອອນລາຍ,ເວັບເຄື່ອຂ່າຍສັ່ງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ
 • ການດຳເນີນງານທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຕາມເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານກໍ່ໃຫ້ເກີດສະພາບການເຮັດວຽກໃນທຸກສະຖານທີ່ ແລະ ທຸກເວລາໂດຍການໂຕ້ຕອບຜ່ານເຄື່ອຂ່າຍເຮັດໃຫ້ຂອບເຂາດຂອງການເຮັດວຽກຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
 • ລະບົບການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດທີ່ປ່ຽນຈາກລະບົບແຫ່ງຊາດໄປສູ່ເສດຖະກິດໂລກ. ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຂະບວນການໃຫ້ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າ. ສະນັ້ນເສດຖະກິດໂລກຈຶ່ງຕິດພັນກັບທຸກໆປະເທດເຊື່ອມໂຍງກັນແໜ້ນຂື້ນ
 • ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານພູມສາດ ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສະໝັກໃໝ່ເຊັ່ນ: ລະບົບພິກັດຕຳແໜ່ງໂລກ (Global Positioning System, GPS) ເຊິ່ງສາມາດກຳນົດຈຸດປະສານງານຂອງສະຖານທີ່ຕ່າງໆ, ການສຳຫຼວດການເດີນທາງ ແລະ ການນຳໃຊ້ເປັນລະບົບຕິດຕາມລົດ ນອກນັ້ນຍັງມີເຕັກໂນໂລຊີດາວທຽມທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກໄລຍະໄກ(Remote Sensing)ເຊິ່ງໃຊ້ໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນພາບຖ່າຍດາວທຽມໃນອິນເຕີເນັດເຊັ່ນ:  ໂປຣແກຣມຕ່າງໆ Google Earth

Comments are closed