ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

  • Home
  • Website Development
  • ການກໍານົດຕົວຊີ້ວັດ KPI ສໍາລັບເວັບໄຊ

ການກໍານົດຕົວຊີ້ວັດ KPI ສໍາລັບເວັບໄຊ

ການກໍານົດຕົວຊີ້ວັດ Key Performance Indicators (KPIs) ສໍາລັບເວັບໄຊ ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນໃນການວັດຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງເວັບໄຊ ດ້ານລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງ KPIs ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ

01. ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າເບີ່ງ (Number of Visitors)
02. ຈໍານວນຜູ້ມາເຂົ້າເບີ່ງທີ່ບໍ່ຊ້ໍາກັນ (Unique Visitors)
03. ອັດຕາການກັບມາເຂົ້າເບີ່ງ (Return Visitors)
04. ຈໍານວນການເຂົ້າເບີ່ງທັງໝົດ (Sessions)
05. ຈໍານວນໜ້າທີ່ເບີ່ງ (Page Views)
06. ອັດຕາການເຂົ້າເບີ່ງ (Conversion Rate)
07. ເວລາສະເລ່ຍທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ໃນເວັບໄຊ (Average Time on Site)
08. ອັດຕາການອອກຈາກໜ້າ (Bounce Rate)
09. ໜ້າທີ່ເຂົ້າເບີ່ງຕໍ່ຄັ້ງ (Pages per Visit)
10. ອັກຕາການຄລິກຜ່ານ (Click-Through Rate, CTR)
11. ອັດຕາການເຮັດກິດຈະກໍາສໍາເລັດ (Completion Rate)
12. ສະເລ່ຍການສັ່ງຊື້ (Average Order Value)
13. ລາຍໄດ້ລວມ (Total Revenue)
14. ອັດຕາການຍົກເລີກສິນຄ້າໃນກະຕ່າ (Cart Abandonment Rate)
15. ອັດຕາການຊື້ສິນຄ້າໃນກະຕ່າ (Cart Conversion Rate)
16. ຈໍານວນການສະໝັກສະມາຊິກ (Number of Sign-Ups)
17. ອັດຕາການສະໝັກ (Sign-Up Rate)
18. ຈໍສນວນການດາວໂຫຼດ (Number of Downloads)
19. ຈໍານວນການແຊ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ (Social Shares)
20. ຈໍານວນການຕິດຕາມໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ (Social Media Followers)
21. ຄວາມພໍໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ (User Satisfaction)
22. ຈໍານວນຂໍ້ຜິດພາດ (Error Rate)
23. ຄວາມໄວໃນການໂຫຼດໜ້າ (Page Load Time)
24. ອັດຕາການອອກຈາກທຸລະກໍາ (Exit Rate)
25. ອັດຕາເປີດອີເມວ (Email Open Rate)
26. ອັດຕາການຄລິກຜ່ານອີເມວ (Email Click-Through Rate)
27.​ ຈໍານວນຄໍາແນະນໍາ (Number of Feedback Submissions)
28. ຈໍານວນການຄືນສິນຄ້າ (Number of Returns)
29. ອັດຕາການຄືນສິນຄ້າ (Return Rate)
30. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ການຊື້ຂອງຜູ້ໃຊ້ (Cost per Acquisition, CPA)

Comments are closed