ລາຍການລາຄາພິມ

ລາຍການຂະໜາດຄວາມລະອຽດ 10080 DPIຄວາມລະອຽດ 1440 DPI
ລາຄາພິມ Vinyl 100x100 cm20.000 ກີບ25.000 ກີບ

ລາຄາພິມ PP Glossy 100x100 cm100.000 ກີບ120.000 ກີບ
ລາຄາພິມ Sticker 100x100 cm70.000 ກີບ100.000 ກີບ
ລາຄາພິມ See Through 100x100 cm

ລາຍການລາຄາອຸປະກອນປ້າຍ

ລາຍການຂະໜາດລາຄາ
Roll Up60x160 cm200.000 ກີບ
Roll Up80x200 cm250.000 ກີບ
X-stan ປັບໄດ້80x180 cm100.000 ກີບ
ປ້າຍໄຟວົງມົນ50x50 cm800.000 ກີບ
ປ້າຍໄຟວົງມົນ60x60 cm850.000 ກີບ
ປ້າຍໄຟວົງມົນ70x70 cm900.000 ກີບ
ປ້າຍໄຟວົງລີ55x88 cm900.000 ກີບ
ປ້າຍໄຟສີ່ລຽມ50x70 cm1.100.000 ກີບ