ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: Backdoor

Wordfence ກວດເຫັນການຝັງ Backdoor

Backdoor ຢູ່ໃນ Captcha Plugin ຂອງ WordPress…! Wordfence ເປັນ Plugin ທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ WordPress ໄດ້ກວດເຫັນວ່າ ມີການຝັງ Backdoor ໄວ້ໃນ Captcha Plugin ຂອງ WordPress ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ຮູ້ສາມາດໃຊ້ງານ Script ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ

Read More