ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: IT Policy

5 ເຫດຜົນທີ່ນະໂຍບາຍ ໄອທີບໍ່ສັກສິດ

ໃນສັງຄົມມະນຸດເຮົາມີ “ກົດໝາຍ” ໄວ້ໃຫ້ັຄົນປະຕິບັດຕາມ ໃນໂລກຂອງ “IT Policy” ເຊັ່ນດຽວກັນ ໃນຈຸດນີ້ບາງຄົນອາດຍີ້ມຢູ່ແຈປາກພ້ອມສຽງຫົວ ເປັນຄົນຮ່າງ Policy ນີ້ມາກັບມື ແລະ ເມື່ອທ່ານຄິດກ່ຽວກັບເລື່ອງໃນອົງກອນຂອງທ່ານ ທ່ານອາດຈະເຫັນວ່າມີຫຼາຍຄັ້ງທີ່ຄົນໃນອົງກອນຂອງ ຫຼື ແມ້ແຕ່ຄືກັບຄົນໄອທີກໍ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິຕາມຍ້ອນຫຍັງ

Read More