ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: Performance

ການກໍານົດຕົວຊີ້ວັດ KPI ສໍາລັບເວັບໄຊ

ການກໍານົດຕົວຊີ້ວັດ Key Performance Indicators (KPIs) ສໍາລັບເວັບໄຊ ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນໃນການວັດຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງເວັບໄຊ ດ້ານລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງ KPIs ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ 01. ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າເບີ່ງ (Number of Visitors) 02. ຈໍານວນຜູ້ມາເຂົ້າເບີ່ງທີ່ບໍ່ຊ້ໍາກັນ (Unique Visitors)

Read More