ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

ບໍາລຸງຮັກສາເວັບໄຊ

  • Home
  • ບໍາລຸງຮັກສາເວັບໄຊ
ການບໍາບຸງຮັກສາເວັບໄຊ (Website Maintenance)

ເປັນຂະບວນການທີ່ຈໍາເປັນໃນການຮັກສາປະສິດທິພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ການເຮັດວຽກຂອງເວັບໄຊຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນໃນການບໍາບຸງຮັກສາເວັບໄຊມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ການອັບເດດລະບົບ (Software Updates)

2. ການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ (Backup)

3. ການກວດສອບຄວາມປອດໄພ (Security Checks)

4. ການກວດສອບປະສິດທິພາບ (Performance Monitoring)

5. ການຈັດການເນື້ອຫາ (Content Management)

6. ກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ (Functionality Testing)

7. ວິເຄາະ ແລະ ລາຍງານ (Analytics and Reporting)

8. ກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍລິການພາຍນອກ (External Services Monitoring)

9. ການຈັດການຖານຂໍ້ມູນ (Database Management)

10. ກວດສອບຄໍາ​ຄິດ​ເຫັນ ​ແລະ ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ (Feedback and Support Monitoring)