ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

  • Home
  • Security
  • Joomla ໄດ້ອອກມາປະກາດເປີດໂຕເວີຊັນ 3.8.4

Joomla ໄດ້ອອກມາປະກາດເປີດໂຕເວີຊັນ 3.8.4

Joomla ເປີດໂຕອັບເດດເວີຊັນ 3.8.4 ໂດຍການປິດຊ່ອງຫວ່າງດ້ານຄວາມປອດມີ 4 ລາຍການ ແລະ ແກ້ໄຂຈຸດບົກພ່ອງຕ່າງໆ ຫຼາຍ 100 ລາຍການ

ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ປິດໃນ Patch ເທື່ອນີ້ນັ້ນແມ່ນຊ່ອງຫວ່າງໃນລະດັບ Low Priority ທັງໝົດ ໂດຍແບ່ງເປັນຊ່ອງຫວ່າງ Cross-site Scripting (XSS) 3 ລາຍການ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງ SQL Injection (SQLi) ອີກ 1 ລາຍການ, ສ່ວນຈຸດບົກພ່ອງຕ່າງໆ ທີ່ແກ້ໄຂນີ້ ແມ່ນຈຸດບົກພ່ອງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ມີຫຼາຍລາຍການທີ່ສໍາຄັນຄືກັນ

ທີ່ມາຂອງຂ່າວ: https://www.joomla.org

Comments are closed