ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: Server

Cloud Hosting ແມ່ນຫຍັງ

Cloud hosting ຄືການໃຊ້ Cloud Technology ໃນລັກສະນະຂອງການນຳເຊີເວີຫລາຍໆເຄື່ອງມາໃຊ້ງານພ້ອມໆກັນ ເກີດເປັນການປະມວນຜົນໃຫຍ່ຂື້ນ ເຊີ່ງມີລັກສະນະຄ້າຍກັບເມກທີມີອາຍມາລວມຕົວກັນ ເມື່ອມີການປະເມີນຜົນ Cloud Hosting ຈະຊ່ວຍກັນປະເມີນຜົນຕາມຂັ້ນຕອນຈົນແລ້ວ ຫາກເກີດຄວາມຜິດພາດກັບເຄື່ອງເຊີເວີທີກຳລັງເຮັດວຽກ ເຄື່ອງໃດເຄື່ອງໜື່ງ ເຄື່ອງເຊີເວີອີກເຄື່ອງໜື່ງກໍ່ຈະເຮັດໜ້າທີເຮັດແທນຈົນງານນັ້ນແລ້ວໄປດ້ວຍດີ ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກ Cloud Hosting ນັ້ນມີຄວາມສົມບູນຫລາຍຂື້ນ Cloud Technology

Read More

ການສ້າງອີເມວຢູ່ Server DirectAdmin

ວິທີການສ້າງອີເມວຢູ່ Server DirectAdmin ກ່ອນອື່ນໝົດ ໃຫ້ທ່ານ Login ເຂົ້າລະບົບ Direct Admin Control Panel ຂອງທ່ານ ໂດຍການເຂົ້າໃສ່ແມ່ນພິມຊື່ Domain ຂອງທ່ານ ຕາມດ້ວຍ :2222 ໂຕຢ່າງ: (www.domain.com:2222)

Read More