ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: Block

ລາຍງານສະຖິຕິກ່ຽວກັບ Malware ຈາກ Sucuri

ອີງຕາມການລາຍງານຈາກ Sucuri ໃນ 7 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບ Malware ພວກເຮົາໄດ້ສະຫຼຸບລາຍລະອຽດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ 3 ລໍາດັບ File ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງ Hacker following (1.63k) /.htaccess (171.00) /wp-config.php(87.00) 3 ລຳດັບ URL

Read More