ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

Tag: Hosting

Cloud Hosting ແມ່ນຫຍັງ

Cloud hosting ຄືການໃຊ້ Cloud Technology ໃນລັກສະນະຂອງການນຳເຊີເວີຫລາຍໆເຄື່ອງມາໃຊ້ງານພ້ອມໆກັນ ເກີດເປັນການປະມວນຜົນໃຫຍ່ຂື້ນ ເຊີ່ງມີລັກສະນະຄ້າຍກັບເມກທີມີອາຍມາລວມຕົວກັນ ເມື່ອມີການປະເມີນຜົນ Cloud Hosting ຈະຊ່ວຍກັນປະເມີນຜົນຕາມຂັ້ນຕອນຈົນແລ້ວ ຫາກເກີດຄວາມຜິດພາດກັບເຄື່ອງເຊີເວີທີກຳລັງເຮັດວຽກ ເຄື່ອງໃດເຄື່ອງໜື່ງ ເຄື່ອງເຊີເວີອີກເຄື່ອງໜື່ງກໍ່ຈະເຮັດໜ້າທີເຮັດແທນຈົນງານນັ້ນແລ້ວໄປດ້ວຍດີ ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກ Cloud Hosting ນັ້ນມີຄວາມສົມບູນຫລາຍຂື້ນ Cloud Technology

Read More