ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

ວິທີສ້າງ Revolution Slider

ວິທີການສ້າງ ແລະ ປ່ຽນຮູບຢູ່ Revolution Slider

  • ໃຫ້ເລືອກທີ່ເມນູ Revolution Slider ແລ້ວຈະເຂົ້າໄປໃນໜ້າ Revolution Slider
  • ຈະສັ່ງເກດເຫັນວ່າມີລາຍການທີ່ເຮົາສ້າງຢູ່ຊື່ Slider ໃຫ້ກົດເຂົ້າໄປໃນຊື່ Slider ເພື່ອແກ້ໄຂຮູບ ຫຼື ເພີ່ມຮູບ

  • ເມື່ອເຂົ້າມາໃນໜ້າ Revolution Slider ແລ້ວ ຈະມີລາຍການທີ່ເຮົາສ້າງ 6 Slide
  • ຖ້າຢາກເພີ່ມຮູບ ໃຫ້ກົດທີ່ Add Slide
  • ຖ້າຢາກປ່ຽນຮູບ ໃຫ້ໄປທີ່ Main / Background Image ແລະ ໃຫ້ກົດທີ່ປຸ່ມສີຟ້າຊື່ Change Image

Comments are closed